Privacy Policy

Psychologiepraktijk Nova (hierna “Nova” genoemd) engageert zich voor de bescherming van uw persoonsgegevens en draagt de privacy van de gebruikers van onze website, onze patiënten en onze contacten hoog in het vaandel. Dit betekent dat wij al het mogelijke in het werk stellen om zoveel mogelijk uw privacy te beschermen en ervoor te zorgen dat u ons met een gerust en gerechtvaardigd gevoel uw gegevens kan toevertrouwen, zonder dat daarvan misbruik wordt gemaakt.

 

Tijdens uw bezoek aan onze website of wanneer wij zorg verlenen krijgen wij van u persoonsgegevens. Door het gebruik van onze website www.praktijknova.be en onze diensten, aanvaardt u onvoorwaardelijk deze Privacy Policy, de Cookie Policy alsook de Algemene Voorwaarden.

 

 

Wat bedoelen wij met de “verwerking van gegevens” en wie is daarvoor verantwoordelijk?

 

Hiermee wordt elke vorm van “behandeling” van persoonsgegevens bedoeld. Dit omvat o.m. een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

 

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt via deze website en andere wijzen waarop Nova deze gegevens kan ontvangen, zoals e-mail, fax, briefwisseling of invul- en registratieformulieren of tijdens raadplegingen/afspraken. Nova is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Nova ziet er steeds op toe dat slechts de hoogst noodzakelijke persoonsgegevens verwerkt worden die nodig zijn voor adviesverlening en/of begeleiding van de patiënt, communicatie of facturatie.

 

 

Welke persoonsgegevens worden er verzameld?

 

In het kader van zorgverlening verzamelt en verwerkt Nova de volgende persoonsgegevens (enkel indien relevant):

 • Identiteitsgegevens: naam, voornaam, geslacht, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en –plaats, familiale gegevens, opleidingen, vormingen;

 • Financiële gegevens: rekeningnummer en betalingsstatus;

 • Mutualiteitsgegevens;

 • Gezondheidsgegevens: anamnese, diagnose, behandeling, follow-up.

 

 

Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

 

Om een kwaliteitsvolle zorg te kunnen verlenen en een correct traject te laten doorlopen, is het vanzelfsprekend vereist dat wij over enkele van uw persoonsgegevens beschikken. Uw persoonsgegevens worden gebruikt in zoverre dit nodig is om u zorgverlening aan te bieden en uit te voeren. Dit gebeurt met uw toestemming tijdens de eerste kennismaking. Op uw verzoek of met uw toestemming kunnen we uw gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Patiëntenzorg (zorgverlening, diagnostisering, beheer van gezondheidsdiensten);

 • Patiëntenadministratie (follow-up van de behandeling van patiënten);

 • Evaluatie paramedische, therapeutische en diagnostische behandelingen met het oog op de verbetering van de zorgkwaliteit;

 • Beantwoorden van vragen en/of verzoeken;

 • Informatieverstrekking; of

 • Voor alle andere doeleinden waarvoor u uw akkoord heeft gegeven.

 

De persoonsgegevens die wij via de website verzamelen (de zgn. cookies) worden dan weer enkel gebruikt:

 • om de beveiliging en de gebruikservaring van de website te optimaliseren;

 • om de inhoud van de website te verbeteren en statistieken bij te houden m.b.t. het gebruik van de website.

 

Wat gebeurt er met uw persoonsgegevens?

 

 • De gegevens die u ons zelf meedeelt

 

             Gebruik van ons contactformulier

 

Wanneer u gebruik wenst te maken van het contactformulier, vragen wij u om enkele van uw persoonsgegevens (voornaam, naam, adres, telefoon en e-mail). U verschaft ons op dat ogenblik persoonsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt om onze mogelijke contractuele verplichtingen met u en de dienst voor u te kunnen uitvoeren.

 

Deze gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Nova of deze van (een van) haar verwerker(s) (bv. hostingbedrijf), die eveneens strikt gebonden is tot vertrouwelijkheid m.b.t. uw persoonsgegevens.

 

             Communicatie

 

Indien u ons een e-mailbericht of andere berichten stuurt (bijvoorbeeld via het online contactformulier), is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Afhankelijk van de situatie kan het zijn dat wij u persoonlijke gegevens vragen die voor de desbetreffende situatie relevant en noodzakelijk zijn. Deze gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Nova of deze van (een van) haar verwerker(s).

 

             Zorgverlening

 

In het kader van de zorgverlening en –begeleiding door Nova, verwerkt Nova eveneens uw persoonsgegevens. Deze informatie wordt telkens op een beveiligde wijze opgeslagen.

 

 • De gegevens die op basis van uw gebruik van de website, worden verzameld

 

Wij verzamelen gegevens over de manier waarop u gebruik maakt van onze diensten en website, evenals de gegevens over uw computer of andere soort apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze diensten. Op die manier zijn wij in staat onze diensten nog beter af te stemmen op uw noden en interesses. Wij maken bovendien gebruik van cookies om gegevens te verzamelen over het gebruik van de diensten (zie hieronder).

 

 • De persoonsgegevens afkomstig van derden

 

Nova ontvangt uw persoonsgegevens voornamelijk van uzelf. In bepaalde gevallen kan het zijn dat wij uw persoonsgegevens ontvangen van derden (bijvoorbeeld andere zorgverleners, huisarts, CLB, wettelijke vertegenwoordiger, etc.). Wij brengen u in dat geval hiervan onmiddellijk op de hoogte. Wij verzamelen of gebruiken trouwens geen informatie voor andere doeleinden dat de doeleinden die in deze privacyverklaring worden omschreven, tenzij wij van tevoren uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben verkregen.

 

 • Gegevensverwerkers (processors)

 

Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens worden verwerkt door een gegevensverwerker indien dit noodzakelijk zou zijn voor de goede dienstverlening en om aan de specifieke verzoeken van de klant/prospect/contact te kunnen beantwoorden (bv. het archiveringsprogramma van Nova of een hostingbedrijf dat in opdracht van Nova diensten levert).

 

Nova zal er steeds op toezien dat elke gegevensverwerker die in haar opdracht gegevens verwerkt voldoet aan de normen van de heersende privacywetgeving en, voor zover deze gegevensverwerker niet binnen de Europese Economische Ruimte zou gesitueerd worden, dat zij onderworpen is aan vergelijkbare databeschermingsregelgeving zoals dat in de EER van toepassing is (voor meer informatie kan u HIER klikken). In de mate van het mogelijke zal Nova hiervoor de nodige garanties zoeken van deze derde partij/gegevensverwerker m.b.t. de adequate beveiliging en bescherming van persoonsgegevens dat zij zou ontvangen van Nova.

 

 • Delen van uw persoonsgegevens met derden

 

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken, vallen in beginsel onder het beroepsgeheim van de psycholoog en slechts in zeer strikt wettelijk bepaalde gevallen kunnen/moeten wij hierop een uitzondering voorzien. Buiten deze wettelijk bepaalde gevallen zullen de persoonsgegevens enkel gedeeld worden wanneer dit strikt noodzakelijk is voor de goede zorgverlening (bijvoorbeeld met andere zorgverleners, huisarts, CLB, wettelijke vertegenwoordiger, RIZIV, overheidsinstanties, verzekeringsinstellingen, etc.) en wanneer u hiervoor uw toestemming heeft gegeven.

 

Hoelang worden persoonsgegevens bewaard?

 

Nova zal de persoonsgegevens die het verwerkt niet langer bewaren dan nodig om de doeleinden die in deze privacyverklaring uiteengezet worden en waarvoor de persoonsgegevens verzameld werden, te bereiken.

 

De persoonsgegevens die u ons meedeelt in het kader van onze contractuele relatie of wanneer u ons een vraag stelt, worden bewaard gedurende een termijn die van belang is om u het advies te verstrekken, de procedure te voeren of vraag te beantwoorden, rekening houdende met de contractuele en/of wettelijke verplichtingen die wij kunnen hebben om deze gegevens te bewaren. Zo zijn psychologen deontologisch verplicht om de continuïteit te waarborgen van de professionele diensten en zal het dossier gedurende een bepaalde periode bewaard worden om hieraan tegemoet te kunnen komen. Nova is gehouden om een dossier gedurende een periode van 30 jaar bij te houden nadat het dossier werd afgesloten.

 

Voor de facturatiegegevens uit patiëntendossiers geldt een wettelijk verplichte bewaartermijn van 7 jaar (fiscale documentatie).

 

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd en beschermd?

 

Wij streven naar de best mogelijke bescherming van uw persoonsgegevens. Iedereen bij Nova, alsook deze van verwerkers of enige andere derde die strikt gebonden is tot de vertrouwelijkheid m.b.t. uw persoonsgegevens, zijn opgeleid om correct om te gaan met persoonsgegevens.

 

Wij nemen de gepaste technische en organisatorische maatregelen om voor een beveiligingsniveau te zorgen dat op de mogelijke risico’s is afgestemd, waarbij o.m. rekening wordt gehouden met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, de aard, omvang en context, de verwerkingsdoeleinden en de risico’s voor uw rechten en vrijheden. Hoewel wij de hoogst mogelijke beveiliging nastreven, kan een datalek, bijvoorbeeld als gevolg van een hacking-aanval, nooit volledig worden uitgesloten.

 

Bij een inbreuk in de beveiliging waaruit mogelijks een risico kan voortkomen voor uw rechten en vrijheid, zijn wij gehouden dit datalek, de details en de mogelijke risico’s te melden aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en dit zonder onredelijke vertraging en alleszins binnen 72 uur nadat wij kennis hebben genomen van het mogelijke datalek.

 

Wanneer de inbreuk op de veiligheid mogelijks een groot risico inhoud voor uw rechten en vrijheden, zijn wij tevens gehouden u hiervan zo snel mogelijk in kennis te stellen, tenzij (1) wij passende technische en organisatorische beschermingsmaatregelen hebben genomen en deze maatregelen toegepast zijn op de persoonsgegevens die getroffen zijn door de inbreuk, vooral de maatregelen die de persoonsgegevens onbegrijpelijk maken voor onbevoegden, zoals versleuteling, (2) wij achteraf maatregelen hebben genomen om ervoor te zorgen dat het hoge risico voor uw rechten en vrijheden zich waarschijnlijk niet meer zal voordoen en (3) wanneer de mededeling onevenredige inspanningen zou vergen. In dat geval komt er in de plaats daarvan een openbaar bericht of een soortgelijke maatregel waarbij de betrokkenen even doeltreffend worden geïnformeerd.

 

Wat zijn uw rechten m.b.t. uw persoonsgegevens?

 

Uw persoonsgegevens zijn en blijven uw persoonsgegevens. U behoudt de volledige controle.

Wij passen dan ook optimale transparantie, behoorlijkheid en rechtmatigheid toe t.o.v. u voor het gebruik ervan, waarbij u de controle behoudt van uw persoonsgegevens en wat daarmee gebeurt. Hieronder wordt uiteengezet wat uw wettelijke rechten zijn m.b.t. uw persoonsgegevens.

 

 • Het recht om uw gegevens in te zien

 

U heeft het recht om op ieder ogenblik aan ons te vragen welke gegevens wij over u bezitten en of en in welke mate deze verwerkt worden. Indien uw persoonsgegevens verwerkt worden, heeft u tevens het recht inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens, waarom deze worden verwerkt, aan wie de persoonsgegevens verstrekt worden en de duur van de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

U heeft ook recht op een kopie van uw persoonsgegevens die worden verwerkt, dat u kosteloos zal worden verstrekt. Indien u bijkomende kopieën vraagt, kunnen wij hiervoor een redelijke vergoeding aanrekenen op basis van de administratieve kosten die hiermee gepaard gaan. Indien u elektronisch uw verzoek tot een kopie indient, zal u deze kopie in een gangbare elektronische vorm worden verstrekt, tenzij u om een andere regeling verzoekt. Hou er rekening mee dat wij om een bewijs van identiteit kunnen vragen om te verifiëren dat de persoonsgegevens waarvan u de inzage of kopie vraagt, de uwe zijn.

 

 • Het recht om uw gegevens te verbeteren

 

U mag ons te allen tijde verzoeken uw onjuiste persoonsgegevens te corrigeren of, indien deze onvolledig zijn, aan te vullen. Iedere gegevensverwerker die de persoonsgegevens heeft ontvangen en/of heeft verwerkt, zal door ons onmiddellijk op de hoogte worden gesteld van uw verzoek tot verbetering, tenzij dit onmogelijk zou blijken te zijn of onevenredig veel inspanning vergt. Hou er opnieuw rekening mee dat wij om een bewijs van identiteit kunnen vragen om te verifiëren dat de persoonsgegevens waarvan u de verbetering vraagt, de uwe zijn.

 

 • Het recht om uw gegevens te laten wissen

 

U heeft het recht ons te verzoeken om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens te wissen. Wij kunnen u om een bewijs van identiteit vragen om te verifiëren dat de persoonsgegevens waarvan u de verwijdering verzoekt, de uwe zijn.

 

Wij zijn gehouden om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens te wissen (1) wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of verwerkt, (2) wanneer u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekt en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking bestaat (bijvoorbeeld de noodzaak tot verwerking van uw persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Nova), (3) wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen andere prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking, (4) wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt werden, (5) wanneer de persoonsgegevens moeten worden gewist krachtens een wettelijke verplichting die op ons rust.

 

Wanneer uw persoonsgegevens aan een derde gegevensverwerker bekend werden gemaakt en wij gehouden zijn deze te wissen, nemen wij, rekening houdende met de beschikbare technologie en uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om elke gegevensverwerker die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat u verzocht heeft om iedere koppeling naar, kopie of reproductie van uw persoonsgegevens te wissen.

 

 • Het recht om de beperkte verwerking van uw gegevens te vragen

 

U heeft ook het recht om ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken indien een van de volgende vier situaties zich voordoet:

 • U betwist de juistheid van de persoonsgegevens: In dat geval kan de verwerking van uw gegevens beperkt worden voor de tijd die wij nodig heeft om de juistheid na te gaan;

 • U verzoekt de beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens in plaats van de verwijdering wanneer de verwerking onrechtmatig is gebeurd;

 • Wij hebben uw gegevens niet langer nodig maar u hebt ze zelf nog nodig om uw rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen voor een rechtbank;

 • Wanneer u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, kan de verwerking beperkt worden in afwachting van het antwoord of onze gerechtvaardigde gronden eventueel zwaarder zouden doorwegen dan de uwe.

 

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens in een van de vier voorgaande situaties wordt beperkt, dan kunnen deze persoonsgegevens slechts opnieuw verwerkt worden (1) met uw toestemming, (2) voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering, (3) wanneer de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon moeten worden beschermd of (4) om redenen van zwaarwegend algemeen belang.

 

Iedere gegevensverwerker die de persoonsgegevens heeft ontvangen en/of heeft verwerkt, zal door ons onmiddellijk op de hoogte worden gesteld van uw verzoek tot verwerkingsbeperking, tenzij dit onmogelijk zou blijken te zijn of onevenredig veel inspanning vergt.

 

U kan deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen aan info@praktijknova.be. Gelieve rekening te willen houden met het feit dat wij om bijkomende informatie kunnen vragen om u te kunnen identificeren vooraleer wij gevolg zouden geven aan uw verzoek.

 

 • Het recht op teruggave van uw persoonsgegevens en het recht om deze door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke

 

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens berust op toestemming of op een overeenkomst, heeft u het recht om de gegevens u ons toevertrouwt, terug te vragen of ons te vragen, voor zover dit technische mogelijk is, om uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zodat u makkelijk kan overschakelen naar een andere dienstenleverancier.

 

 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

 

Indien de verwerking gebaseerd is op uw toestemming of op een overeenkomst, kan u kosteloos uw toestemming steeds intrekken, dan wel de overeenkomst beëindigen. Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op een algemeen belang of op een gerechtvaardigd belang van diegene die uw gegevens verwerkt, kan u hiertegen te allen tijde bezwaar maken vanwege redenen m.b.t. uw specifieke situatie. Wij zullen de verwerking vervolgens staken, tenzij wij kunnen aantonen dat de dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of wanneer deze verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

 • Klachten

 

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk is op de heersende privacywetgeving, heeft u, onverminderd andere mogelijkheden van een voorziening in rechte of een administratief beroep, het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

 

U heeft tevens het recht om voor een Belgische rechtbank een voorziening in rechte in te stellen tegen de Gegevensbeschermingsautoriteit wanneer uw klacht niet behandeld wordt, indien u binnen de drie maanden geen informatie heeft gekregen over de vooruitgang of de uitkomst van uw klacht of wanneer u zich verongelijkt voelt door het juridisch bindend besluit dat de Gegevensbeschermingsautoriteit heeft genomen.

 

Onverminderd uw recht om bij de Gegevensbeschermingsautoriteit een klacht in te dienen, heeft u ook het recht om een voorziening in rechte in te stellen tegen en eventueel, voor zover u dit effectief in detail kan aantonen, een schadevergoeding te vragen van de verwerkingsverantwoordelijke indien u de mening toegedaan bent dat uw rechten uit hoofde van de heersende privacywetgeving geschonden zijn.

 

Het gebruik van “cookies”

 

Tijdens uw bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Voor meer informatie, kan u onze Cookie Policy lezen.

 

Wijzigingen

 

Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website of andere wijzen waarop wij gegevens verzamelen en verwerken, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Nova kan tevens verplicht worden deze privacyverklaring aan te passen aan nieuwe wetgeving en/of aanbevelingen van de Gegevensbeschermingsautoriteit of aanbevelingen van het Europees Comité voor Gegevensbescherming. Wij houden u van deze wijzigingen op de hoogte via de website. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

 

Deze privacyverklaring valt onder de uitsluitende toepassing van het Belgische recht. In geval van een betwisting over de geldigheid, toepassing, interpretatie of handhaving van deze privacyverklaring, zijn enkel de (Nederlandstalige) rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd om kennis te nemen van dergelijke geschillen.

 

Vooraleer gerechtelijke stappen ondernomen zouden worden, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de wederzijdse intentie om het geschil eerst minnelijk proberen op te lossen door elkaar rechtstreeks te contacteren.

 

Vragen en feedback

 

We controleren op zeer regelmatige basis of we aan de geldende privacywetgeving en aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft of verdere uitleg had gewenst over dit privacybeleid, kan u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

Psychologiepraktijk Nova

 

Zaakvoerder: Sandy Vermeir

Lid van de Belgische Federatie van Psychologen

Erkenningsnr. psychologencommissie:   902112337

 

KBO-nr.:          0562.980.179

Adres:             1840 Londerzeel

 

Tel.:                 +32 (0)474 39 15 03 

E-mail:            sandy@praktijknova.be