Website Disclaimer

Algemene Gebruiksvoorwaarden www.praktijknova.be

 

Algemeen

 

Deze website is eigendom van mevrouw Sandy Vermeir (PSYCHOLOGIEPRAKTIJK NOVA), geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0562.980.179 (hierna genoemd: “Nova").

 

Voorwaarden

 

Elk gebruik van de website is onderworpen aan deze Algemene Gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van deze website houdt in dat de gebruiker de hierin opgenomen voorwaarden voor het gebruik van de website en van de diensten/functionaliteiten die daarop worden aangeboden, integraal, onvoorwaardelijk en onherroepelijk aanvaardt. Nova behoudt zich het recht voor om deze Algemene Gebruiksvoorwaarden op elk ogenblik te wijzigen.

 

Een gebruiker kan onze website gebruiken zonder persoonsgegevens mee te delen. Als gevolg daarvan kan het evenwel zijn dat bepaalde functies of delen van de website slechts ten volle toegankelijk zijn op voorwaarde dat u bepaalde persoonsgegevens deelt (bv. cookies).

 

Als er persoonsgegevens worden medegedeeld, garandeert de gebruiker de juistheid en volledigheid ervan. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ervoor zorgen dat de gebruiker, tijdelijk of definitief, geheel of gedeeltelijk, de toegang tot onze website wordt ontzegd en dat bovendien de dienstverlening wordt bemoeilijkt.

 

Meer informatie over het Privacybeleid van Nova kan u terugvinden via deze link.

 

Gebruik van onze website

 

Als u onze website gebruikt, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord om deze enkel te gebruiken in overeenstemming met het doel van de website, met uitsluiting van elk ander doel.

 

U gaat er als gebruiker mee akkoord om de website te goeder trouw te gebruiken en de toepasselijke wetgeving te respecteren en u in het bijzonder te onthouden van:

 • het sturen naar Nova van valse of misleidende inhoud, of communicatie die voorkomt als obsceen, racistisch of xenofoob, beledigend onwettig, bedrieglijk, opdringerig, aanstootgevend, schadelijk, gewelddadig, bedreigend, intimiderend, lasterlijk, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of andere een van deze dingen;

 • e-mailadressen of andere soorten inhoud aan Nova te verstrekken zonder de voorafgaande toestemming van de betrokken personen;

 • het sturen naar Nova van inhoud die de rechten van een derde schendt of deze op enigerlei wijze schaadt (intellectuele eigendomsrechten, privacy, bedrijfsgeheimen, etc.);

 • het kopiëren van literaire, artistieke, visuele of audiovisuele inhoud van de website voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik;

 • het extraheren, door definitieve of tijdelijke overdrachten, van alle of een deel van de inhoud van de website, of alle of een deel van een of verschillende soorten gegevens die beschikbaar zijn op de website, ongeacht de gebruikte extractiemethode;

 • het hergebruik, via openbaar verspreiden van alle of een deel van de inhoud van de website, of alle of een deel van een van de verschillende soorten gegevens die beschikbaar zijn op de website, ongeacht het formulier

 • het sturen naar Nova van inhoud die verwijst naar illegale websites of websites met ongepaste inhoud;

 • de website te gebruiken voor het verzenden van ongevraagde spam, piramideconstructies of soortgelijke fraudeleuze processen;

 • technische beschermingsmaatregelen voor documenten en multimedia te omzeilen;

 • elke actie die negatief gevolg kan hebben voor de goede werking van de website, de dienstverlening, inclusief het gebruik van computervirussen, ransomware of massamailing;

 • (poging tot) ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot (een deel van) de website of apparatuur (hard- en software) die gebruikt wordt voor de goede werking van de website;

 • gebruik van een valse naam, een pseudoniem of gebruik van de identiteit van iemand anders of van een entiteit;

 • gebruik van de website voor andere doeleinden dan die worden omschreven in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

 

Aansprakelijkheidsbeperking

 

Wij streven naar zo correct mogelijke informatie en berichtgeving op onze website, maar kunnen nooit de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de berichtgeving of informatie garanderen voor welk gebruik dan ook. Wij kunnen hiervoor dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor worden gesteld.

 

Evenmin kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou worden genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens over gebruikers of derden, noch zijn wij aansprakelijk voor fouten of vergissingen.

 

U gebruikt onze website volledig op eigen risico. Wij kunnen niet aansprakelijk worden geacht directe of indirecte schade of eender welke schade die zou veroorzaakt worden door onjuistheid, onvolledigheid, vergetelheid van informatie of berichtgeving. De website, de componenten en alle informatie, software, faciliteiten en bijbehorende services worden aangeboden zoals ze zijn, afhankelijk van beschikbaarheid zonder enige vorm van garantie (expliciet noch impliciet) en binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving.

 

Hyperlinks naar en op andere websites

 

Op onze website kunnen er hyperlinks worden weergegeven naar andere websites, die niet door ons worden beheerd. Wij stellen alles in het werk om te verwijzen naar beschikbare websites, maar kunnen niet garanderen dat deze websites steeds beschikbaar zijn of dat er zich m.b.t. deze websites geen storingen of onderbrekingen voordoen.

 

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Nova op de Website, impliceert het bestaan van dergelijke links geen enkele goedkeuring door Nova met betrekking tot deze websites van derden of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt, noch enige associatie of partnerschap met de exploitanten van deze websites.

 

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment de links naar andere websites te onderbreken of weg te halen, zonder voorafgaande waarschuwing. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen of onderbrekingen, of fouten in de elektronische belevering noch kunnen deze leiden tot terugbetalingen, tariefaanpassingen of enige andere compensatie, tenzij in geval van opzettelijke fouten.

 

Intellectuele eigendomsrechten

 

Alle teksten, foto’s, tekeningen, grafieken, beeld, geluid, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen en alle andere bestanddelen van de website van Nova zijn auteursrechtelijk beschermde werken, en mogelijk zijn zij ook op andere manieren beschermd. De website zelf is eveneens auteursrechtelijk beschermd, en ook als databank zowel door de auteurswetgeving als door de databankenwet beschermd.

 

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat alle desbetreffende eigendomsrechten inclusief intellectuele eigendomsrechten toebehoren aan Nova.

 

Geen enkele van deze bestanddelen noch de websites zelf noch de op de websites aangeboden informatie mag worden opgeslagen (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), gereproduceerd, gewijzigd, openbaar gemaakt, verspreid, verzonden, verkocht, overgedragen aan derden of op enige wijze worden gebruikt tenzij wij hiervoor voorafgaand en schriftelijk toelating heeft gegeven.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en het gebruik van deze website vallen onder de uitsluitende toepassing van het Belgische recht, voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke regels van internationaal privaatrecht.

 

In geval van een betwisting over de geldigheid, toepassing, interpretatie of handhaving van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, zijn enkel de (Nederlandstalige) rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd om kennis te nemen van dergelijke geschillen.

 

Vooraleer gerechtelijke stappen ondernomen zouden worden, verklaart u zich tezamen met Nova uitdrukkelijk akkoord met de wederzijdse intentie om het geschil eerst minnelijk proberen op te lossen gedurende een periode van minstens 60 kalenderdagen. U zal tijdens deze periode geen gerechtelijke stappen ondernemen tegen Nova en op zeer regelmatige basis contact onderhouden met de intentie het geschil minnelijk te beëindigen

 

Vragen en feedback

 

We controleren op zeer regelmatige basis of we aan de geldende (privacy)wetgeving en aan dit Cookiebeleid voldoen. Als u storingen of onregelmatigheden zou opmerkingen op onze website, of als u vragen heeft of verdere uitleg had gewenst over dit cookiebeleid, kan u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

 

 

Psychologiepraktijk Nova

Sandy Vermeir

 

Lid van de Belgische Federatie van Psychologen

Erkenningsnr. Psychologencommissie:     902112337

 

KBO-nr.:          0562.980.179

Adres:             1840 Londerzeel

 

Tel.:                 +32 (0)474 39 15 03

E-mail:            sandy@praktijknova.be